Statut WSAA

Załącznik do uchwały

Statut
Fundacji „Warszawskie Seminarium Aksjologii Administracji”

Postanowienia ogólne

§ 1

Fundacja pod nazwą Fundacja „Warszawskie Seminarium Aksjologii Administracji”, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez:
prof. Zbigniewa Cieślaka
zwanego dalej fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Agnieszkę Zawisze w kancelarii notarialnej w Warszawie, ul. Lindleya 14A, w dniu 1 czerwca 2017 r. działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.
Fundacja jest apolityczna.

§ 2

Fundacja ma osobowość prawną.

§ 3

Siedzibą fundacji jest miasto Warszawa.

§ 4

Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w języku angielskim „Warsaw Seminary of Administration Axiology”.
Fundacja może posługiwać się skrótem nazwy „WSAA”.

§ 5

Ministrem właściwym ze względu na cele fundacji jest Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

§ 6

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji.

Cele i zasady działania Fundacji.

§ 6

Celami Fundacji są:

 • rozwój nauki prawa oraz integracja środowiska naukowego
 • wspieranie rozwoju kontaktów międzynarodowych pomiędzy naukowcami i praktykami prawa
 • popularyzacja wiedzy o prawie administracyjnym w społeczeństwie
 • wspieranie procesu dydaktycznego i edukacji w zakresie wiedzy o prawie
 • wsparcie dla najlepszych uczniów, studentów, doktorantów i naukowców

§ 7

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 • prowadzenie badań naukowych i tworzenie zespołów badawczych
 • prowadzenie działalności doradczej i konsultacyjnej
 • współpracę międzynarodową o charakterze naukowym
 • wydawanie publikacji, raportów, analiz oraz materiałów dydaktycznych
 • organizacje zjazdów naukowych, sympozjów, konferencji krajowych
 • i międzynarodowych
 • organizacje szkoleń, seminariów i wyjazdów naukowych
 • finansowanie stypendiów, grantów, publikacji i wydarzeń naukowych
 • współpracę z uczelniami wyższymi, placówkami oświatowymi, samorządami zawodowymi, jednostkami samorządu terytorialnego, organami władzy państwowej
 • i organizacjami pozarządowymi

§ 8

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.

Majątek i dochody Fundacji.

§ 9

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1500 zł (jeden tysiąc pięćset złotych) złotych oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 10

Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:

 • darowizn, spadków, zapisów,
 • dotacji i subwencji oraz grantów,
 • dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
 • dochodów z majątku Fundacji.

§ 11

dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
W przypadku powołania fundacji do dziedziczenia jej zarząd składa oświadczenie
o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

Władze Fundacji.

§ 12

Władzami fundacji są:

 • Rada Fundacji,
 • Zarząd Fundacji.
 • Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tych organów, w tym kosztów podróży.

Rada Fundacji.

§ 13

Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.
Rada Fundacji składa się z 3 do 300 członków.
W skład Rady Fundacji z mocy statutu wchodzi Fundator.
Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej przez pozostałych członków Rady Fundacji. Fundator nie może być w ten sposób pozbawiony członkostwa w Radzie Fundacji.
Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Rady.
Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji lub ze stosunkiem pracy z Fundacją.
W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji lub nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją – członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy.
Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.

§ 14

Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub Fundatora, zgłoszony na piśmie.
Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

§ 15

Do zadań Rady należy w szczególności:

 • Powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu.
 • Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia.
 • Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkom Zarządu absolutorium.
 • Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji.
 • Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.
 • Nadzór nad działalnością Fundacji.
 • Podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub
 • o likwidacji Fundacji.

§ 16

Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:

 • żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji,
 • dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

Zarząd Fundacji.

§ 17

Zarząd Fundacji składa się z 1 do 10 osób powoływanych przez Radę Fundacji na czas nieokreślony.
Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę Fundacji w drodze uchwały.
Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu Fundacji, reprezentuje go na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Zarządu.

§ 18

Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
Do zadań Zarządu należy w szczególności:

 • uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
 • uchwalanie regulaminów,
 • sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
 • ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,
 • podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,
 • przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
 • występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacja Fundacji.

Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu.
O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
Zarząd co roku, do dnia 30 września, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji Roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

Sposób Reprezentacji

§ 19

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać jednoosobowo Prezes Fundacji lub dwóch członków Zarządu Fundacji łącznie.

Zmiana Statutu

§ 20

zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji za zgodą Zarządu Fundacji. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów dla realizacji, których Fundacja została ustanowiona
i określonych w akcie założycielskim.

Połączenie z inną fundacją.

§ 21

Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§ 22

W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest zarząd, przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały i dla swej skuteczności wymagają zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

Likwidacja Fundacji.

§ 23

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.

§ 24

decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

§ 25

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji
o zbliżonych celach.

Napisz do nas:
krzysztof.wasowski@echw.pl

Linki

Newsletter

Bądź na bieżąco z naszymi wydarzeniami.

WSAA © Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja Subinet.